Tilläggsavtal 2012 Malmö Stad - Mossängen

Malmö stad

Tekniska nämnden  

TILLÄGG TILL ARRENDERAVTAL

Parter:

A. Malmö kommun, genom dess tekniska nämnd, org. nr. 212000-1124, 203 80 Malmö, nedan kallad "Kommunen"

B. Elinelunds Sommarstad, 846000-1343, Segevångsgatan 15B, 212 27 Malmö, nedan kallad ES

C. Mossängens Sommarstad, 846000-5141, Box 600 26, 216 10 Malmö, nedan kallad MS

ES och MS benämns nedan gemensamt som "Koloniträdgårdsföreningarna".

----------------------------------------------------

1. Bakgrund

Kommunen äger fastigheten Limhamn 154:325 i Malmö. Del av fastigheten utarrenderas till Koloniträdgårdsföreningarna, avtalsnummer 4464-900 respektive 4290-900. Parterna har nu enats om följande tillägg till sagda arrendeavtal för att tydliggöra ansvaret för belysningsstolpar och underhållet av dessa inom arrendestället.

2. Byte av viss befintlig belysning

Kommunen ska under 2012 byta ut gammal belysning med undermåliga trästolpar och luftledningar mot en ny ändamålsenlig belysningsanläggning, allt i enlighet med bilaga1. Den belysning som ska sättas upp omfattar belysningspunkter enligt följande: elva (11) stycken typ A1, fem (5) stycken typ A2, tre (3) stycken typ A3, samt tio (10) stycken typ A4. Belysningspunkterna kommer att placeras utmed Elinelundsvägen, på parkeringsytan öster om Mossagården och utmed infart norr om Mossagården, bilaga 1.

I den utsträckning Koloniträdgårdsföreningarna eller annan har anlagt andra belysningsanläggningar inom de områden som framgår av i moment 1 omnämnda avtal, svarar inte kommunen för drift, underhåll eller nyinvestering avseende sådan anläggning

3. Drift och underhåll

Koloniträdgårdsföreningarna skall efter att slutbesiktning skett avseende belysningsinstallationerna enligt moment 2 i detta avtal överta ansvaret för belysningsanläggningen. Ansvaret omfattar såväll drift som underhåll (elektricitetskostnader, lampbyte, målning, reparationer, kabelreparationer etc.) för vilket Koloniträdgårdsföreningarna ska såväl svara som bekosta, och omfattar dessutom såväl det praktiska som ekonomiska ansvaret för reinvesteringar avseende hela anläggningen med samtliga belysningspunkter. 

4. Ansvarsfördelning

Koloniträdgårdsföreningarna svarar mot kommunen solidariskt för sina förpliktelser enligt detta avtal.

5. Efterlevnad

Koloniträdgårdsföreningarna skall tillsammans med kommunen minst vart femte år från detta avtals undertecnande genomföra en statusbesiktning avseende belysningsanläggningen enligt andra momentet första stycket i detta avtal. Besiktningen genomförs i samband med det årligt återkommande möte som numera äger rum. Protokoll från statusbesiktningen skall föras och vid behov ska extern besiktningsman deltaga, exempelvis för elbesiktning.

Skulle en sådan statusbesiktning ge vid handen att behov föreligger att vidta åtgärder för att sätta belysningsanläggningen i gott skick är Koloniträdgårdsföreningarna skyldiga att inom två månader från dagen statusbesiktningen ägde rum vidta sådan rättelse. Med gott skick avses ett skick som är avsevärt bättre än att det enbart säkerställer funktionen, men något sämre än nyskick.

För det fallet att Koloniträdgårdsföreningarna inte vidtar rättelse enligt föregående stycke har kommunen rätt att på Koloniträdgårdsföreningarnas bekostnad vidta nödvändiga åtgärder.

Av detta avtal är tre likalydande exemplar upprättade och utväxlade.

Malmö 2012-04-17                             Malmö 2012-04-10

För Malmö kommun,                           För koloniträdgårdsföreningen

dess tekniska nämnd                          Elinelunds Sommarstad, Malmö Stad

Stefan Mattsson                                  Kerstin Garms

Enhetsschef Arrendeenheten             Malmö 2012-04-10

Rebecka Kärrholm                              För koloniträdgårdsföreningen

Stadsjurist                                          Sune Malmgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gang 2