Nyttjanderättsavtal Malmö Stad - ELMO 2009

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Andrahandsupplåtelse

Upplåtare: Koloniträdgårdsföreningarna Elinelunds Sommarstad och Mossängens Sommarstad, nedan kallade "Föreningarna"

Nyttjanderättshavare: Malmö kommun genom dess Limhamn-Bunkeflo stadsdelsnämnd, nedan kallat "Stadsdelen"

Fastighet: del av fastigheten Limhamn 154:325 markerat på bifogad karta, bilaga 1, nedan kallat "Området"

----------------------------------------------

1 Nyttjanderätt

Malmö kommun (fastighetskontoret) utarrenderar ett större markområde av fastigheten Limhamn 154:325 till Föreningarna för koloniträdgårdsverksamhet.

Föreningarna upplåter nu nyttjanderätt till ett mindre markområde av arrrendestället, se bilaga 1, till Stadsdelen. Upplåtelsen sker för uppförande av lekplats för nyttjande av Stadsdelens förskolor på de villkor som anges i detta avtal. Stadsdelen har även rätt att nyttja befintlig fotbollsplan.

Denna upplåtelse utgör inte hinder för Föreningarna att använda området för eget ändamål under kvällstid samt lör- sön- och helgdagar. 

2 Ersättning

Ersättning för nyttjanderätten skall inte utgå.

3 Avtalstid

Detta avtal gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om nio (9) månader.

4 Underhåll och ansvar

Stadsdelen åtar sig att anlägga lekplatsen och underhålla denna.

Föreningarna åtar sig att så gräs på fotbollsplanen och underhålla denna. Stadsddelen skall dock förbereda marken för sådd.

5 Övrigt

Denna nyttjanderätt får ej överlåtas eller upplåtas. 

Nyttjanderätten får inte inskrivas.

Avsikten mellan parterna är att Föreningarna skall ha kvar sina befintliga lekplatser.

---------------------------------------------

Av detta avtal är två likalydande exemplar upprättade och utväxlade.

Malmö 2009                                       Malmö 2009

För Trädgårdsföreningen                   För Malmö Kommun

Elinelunds Sommarstad                     dess stadsdelsförvaltning

Lars Trana                                          Limhamn-Bunkeflo

                                                            Rudi Hedenus

För Trädgårdsföreningen

Mossängens Sommarstad

Olle Bengtsson

Andrahandsupplåtelsen godkännes.

Malmö 2009-07-16

För Malmö Kommun,

dess tekniska nämnd

Stefan Mattsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gang 2