Service

Områdesbesiktningar

För området gäller områdesbestämmelser vilka följs upp av jordägaren Gatu- och fastighetskontoret. Stadsbyggnadsnämnden har tillsynen enligt Plan och Bygglagen.

Enligt föreningens arrendeavtal med Malmö stad har föreningen bl.a. förbundit sig att hålla koloniområdet i städat och vårdat skick samt följa gällande byggnadsbestämmelser. Styrelserepresentanter gör därför områdesbesiktningar under sommaren. Byggnader och plank får inte uppsättas utan bygglov eller teknisk anmälan till Stadsbyggnadskontoret. Se Malmö Stads hemsida. 

Genom att kontakta grannar kan trivseln och grannsämjan öka i koloniområdet. Kolonist bör inte plantera kraftigväxande eller höga träd som kan skugga grannens tomt eller att trädrötter växer in på grannens tomt eller i avloppsledningar. Om yttermiljön hålls välvårdad ökar tryggheten i området. Malmö Stad har utfärdat riktlinjer för kemisk bekämpning och alla kolonister skall följa denna policy.

• Häckar och annan växlighet får sträcka sig max 10 cm utanför tomtgränsen

 • Höjd på häck och buskar vid tomtgränsen, max 1,80 m

 • Buskar och träd på tomten max 6 m högt

 • Gångarna ska hållas fria från ogräs till halva dess bredd (gäller även hörntomterna)

 • Brevlåda ska finnas på tomten, samt husnummer

Vid anmärkning läggs blankett med uppmaning om rättelse i brevlådan. Om rättelse inte sker ska formellt brev sändas till kolonistens folkbokföringsadress.

Räddningskårens anvisningar: För att det ska gå att köra fram brandbil samt ambulans får grenar från träd, buskar och häckar inte sticka ut mer än tio cm utanför tomtgränsen. Gångarna ska hållas helt fria. Kolonistugorna skall ha väl synligt kolonitomt-nummer på huset, grinden eller brevlådan.

Gemensamma aktiviteter på området: Boulebanan och minigolfbanan används flitigt. Tävlingar anordnas inom föreningen och även mellan övriga koloniföreningar. Föreningen anordnar tillsammans med Elinelunds sommarstad flera kulturkvällar, midsommarfester, ELMO-knatet, loppis m.m. Se under sommar på Mossängen. 


Tillgång till post. Tidningsbärarna lägger era tidningar i  er brevlåda under vissa datum under sommaren. Kontakta tidningsbärarna för information. Man får inte mantalsskriva sig eller bo i sin kolonistuga. Ingen post delas ut i området.

Adressändring Glöm ej anmäla adressändring till föreningen om du byter telefon eller adress. maila info@mossangens.se eller kontakta Liselott Jakob

Vattning är endast tillåten jämna datum om man bor i koloni med jämnt nummer samt udda datum för kolonister med udda nummer. Vid stark värme vattna tidigt eller sent på dagen för att minska avdunstning. Vattna gärna i samband med regn för bättre genomsläpplighet till jorden.