En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

Stadgar

Stadgar för Mossängens Sommarstad Koloniförening

Antagna på ordinarie årsmöte den 27 mars 2004 ändring den 29 mars 2008. Ändrade den 30 mars 2016. Ändrade den 15 maj 2021. Ändrad den 22 mars 2023.

Namn och ändamål

 • 1 Föreningens namn är Mossängens Sommarstad Koloniförening.
  (nedan kallad Mossängen)
 • 2 Mossängen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister och till gagn för sina medlemmar och det allmänna upprätthålla god ordning inom koloniträdgårdsområdet, ansvara för skötsel och underhåll av för Mossängens medlemmar gemensamma anläggningar samt att stärka samhörighetskänslan mellan föreningsmedlemmarna.

Alla människor är lika värda och Mossängen sommarstad ska vara en öppen och inkluderande förening där lika rättigheter och möjligheter för alla människor är den rådande normen (Diskrimineringslag 2008:567, §1)

 • 3 Mossängen är som medlem i Koloniträdgårdsförbundet skyldig att följa deras stadgar och arbeta i enlighet med deras målsättningar.
 • 4 Det åligger Mossängen att tillse att hälsovårdsstadgan följes beträffande sophämtning samt renhållning inom området.

Medlemmar

 • 5 Till medlem i Mossängen antages den som av föreningen arrenderar koloniträdgårdslott inom föreningens område. För att arrendera koloniträdgårdslott
  måste man vara mantalsskriven i Malmö Kommun. Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • 6 Ansökan om inträde i Mossängen göres skriftligen enligt av styrelsen fastställt formulär och prövas av styrelsen.
 • 7 Medlemskap i Mossängen berättigar inte i och för sig till arrenderätt till koloniträdgårdslott, utan sådan arrenderätt grundas uteslutande på det särskilda arrendeavtal som upprättas mellan föreningen och föreningsmedlemmen.
 • 8 Om medlem bryter mot bestämmelserna i arrendeavtalet § 10, kan arrenderätten till koloniträdgårdslotten förklaras förverkad. Frågan om arrenderätten är förverkad är inte avhängig av att medlemmens medlemskap i föreningen upphör.
 • 9 Medlem som upphör att vara arrendator skall anses ha utträtt ur föreningen om ej styrelsen medgivit att han får kvarstå som medlem. Utträdet skall ha skett den dag förvärvaren av arrenderätten antagits till medlem i Mossängen. Utträdande medlem äger inte återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar . Säljaren erlägger en överlåtelseavgift till föreningen. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen.
 • 10 Medlem är skyldig att varje år erlägga arrende-, medlems- och drift/underhållsavgift samt andra avgifter.

  §11 Skulle extra avgift erfordras för föreningens verksamhet, skall detta beslutas på årsmötet. Sådan avgift får dock inte överstiga den ordinarie medlemsavgiften för året.

 Styrelsen

 • 12 Styrelsen har sitt säte i Malmö.
 • 13 Mossängens angelägenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse om lägst tre och högst sju ledamöter varav ordförande och kassör väljes särskilt på en tid av två år. Ordförande väljes jämna år och kassören väljes udda år. Dessutom väljes lägst tre och högst sju suppleanter. Styrelseledamöterna skall utses för tiden från årsmötet ena året intill dess årsmöte hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden skall så bestämmas att årligen avgår halva antalet eller vid udda tal, ena året det antal som är närmast lägre och andra året det som är närmast högre än hälften. Styrelsesuppleanterna utses för tiden från årsmöte ena året intill dess årsmöte hållits under första räkenskapsåret efter valet. Såväl medlemmen som dennes maka/make äger rätt att inväljas på förtroendepost, dock får inte båda inneha förtroendeuppdrag i föreningen samtidigt. Som maka/make jämställes sambo som lever under äktenskapsliknande förhållande.
 • 14 Styrelsen konstituerar i övrigt sig själv och skall vid sitt konstituerande sammanträde, som skall hållas inom 14 dagar efter årsmötet, jämväl utse Mossängens firmatecknare och korresponderande ledamot.
 • 15 Protokoll från styrelsens sammanträde, vari upptages namnen på närvarande ledamöter och suppleanter, de ärenden som förekommit till behandling och styrelsens beslut, skall justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot inom tre veckor.
 • 16 Särskild garantiförsäkring för kassören samt ansvarighetsförsäkring för Mossängen bör tecknas.

Styrelsens skyldigheter

 • 17 Det åligger styrelsen att övervaka att arrendeavtal, stadgar och övriga vederbörligen fattade beslut, såsom ordningsföreskrifter m.m. åtföljs.
  Dessutom åligger de enskilda styrelseledamöterna särskilt följande:
  Ordföranden att kalla styrelsen, upprätta föredragningslista och leda förhandlingarna, sekreteraren att föra protokoll vid förhandlingarna, kassören att föra erforderliga böcker, som anger inkomster och utgifter samt data för dessa, samt att hålla räkenskaperna tillgängliga närhelst så av styrelsen eller revisorerna påfordras. Han bör inte annat än högst tillfälligtvis ha kontant i kassan högre belopp än 5000 kr, korresponderande ledamot att expediera erforderliga skrivelser samt att omhänderha föreningens arkiv.
 • 18 Styrelseledamot är fri från ansvar för beslut som fattas av styrelsen, då han ej varit närvarande. Fri från ansvar är även den som mot beslut anmält reservation.
 • 19 Om Mossängen äger gemensamma anläggningar, åligger det styrelsen att tillse att skötsel och underhåll av dessa handhas på ett ekonomiskt sätt.

Styrelsens beslutsmässighet

 • 20 Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av hela antalet ledamöter eller till sammanträdet kallade suppleanter är närvarande. Är antalet närvarande tre eller mindre fordras dessutom för beslut att de närvarande är ense om beslutet. Deltar i sammanträdet fler än tre ledamöter och suppleanter, gäller som styrelsens beslut den mening som omfattas av flertalet närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.

Revisorer

 • 21 Räkenskaperna skall granskas av två revisorer, vilka väljes av årsmötet.
  Revisorerna utses för två år. Revisorerna skall utses för tiden från årsmöte ena året intill dess årsmöte hållits under andra räkenskapsåret efter valet. Mandattiden skall så bestämmas att årligen avgår en revisor.
  För varje revisor utses en suppleant för tiden från årsmöte ena året intill dess årsmöte hållits under första räkenskapsåret efter valet.
 • 22 Revisorerna skall årligen senast den 1 mars avge revisionsberättelse. I berättelsen skall bland annat anges huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

Räkenskaper

 • 23 Mossängens räkenskapsår omfattar ett kalenderår. Av styrelsen upprättade balans- samt resultaträkningar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari året efter räkenskapsårets slut.

Årsmöte och halvårsmöte

 • 24 Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte, halvårsmöte och extra föreningsmöte. Vid dessa möten har medlemmar en rösträtt per stuga. Medlem kan uppdraga åt annan myndig familjemedlem att utöva rösträtten. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem som ombud. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.
  Årsmöte skall hållas årligen före mars månads utgång och halvårsmöte skall genomföras under september månad.
  Kallelse skall ske minst l4 dagar i förväg. Kallelse till extra möte skall ske senast åtta dagar före mötets hållande, varvid skall anges de ärenden som det extra mötet skall behandla.

Kallelse till årsmöten översändes till medlemmarna. Övriga möten sammankallas genom meddelanden som uppsättes på Mossängens anslagstavlor inom området. Kallelse till extra möte under tiden 15 september – 15 april skall dock översändas till medlemmarna.

 • 25 Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1 Mötets öppnande.
2 Fastställande av dagordning.
3 Val av ordförande att leda förhandlingarna.
4 Val av protokollförare.
5 Val av 2 st. justerare tillika rösträknare.
6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
7 Styrelsens förvaltningsberättelse för närmast föregående verksamhetsår.
8 Revisorernas berättelse.
9 Fastställande av resultat- och balansräkning.
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11 Behandling av inlämnade motioner och förslag av styrelsen.
12 Fastställande av övergripande budget för föreningen, att gälla till huvudsaklig efterrättelse under verksamhetsåret
13 Fastställande av arvoden till förtroende valda inom föreningen, att fördelas efter styrelsens beslut.
14 Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Vid årsmöte under år med jämn årtalssiffra väljes för tiden fram t.o.m. nästkommande årsmöte under år med jämn årtalssiffra.
a) Ordförande
b) styrelseledamöter

Vid årsmöte under år med ojämn årtalssiffra väljes för tiden fram t.o.m. nästkommande årsmöte under år med ojämn årtalssiffra.
a) Kassör
b) styrelseledamöter

Vid varje ordinarie årsmöte väljes för tiden fram t.o.m. nästa ordinarie årsmöte.
– styrelsesuppleanter

15 Val av revisorer och suppleanter.
Vid varje ordinarie årsmöte väljes för en tid av två år.
a) 1 ordinarie revisor

Vid varje ordinarie årsmöte väljes för tiden fram t.o.m. nästa ordinarie årsmöte.
a) 2 revisors suppleanter

16 Val för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte av studieledare.
17 Val för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte av sammankallande och 2 st ledamöter i valberedningen.
18 Val för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte av ombud och suppleanter till Koloniträdgårdsförbundet och Södra Regionen.
19 Övriga ärenden. Skall föranmälas senast två veckor innan årsmötet.

Vid årsmöte får andra ärenden inte föredragas till avgörande än dem som angivits i kallelsen. På årsmöte skall genom styrelsens försorg föras protokoll.

 • 26 Årsmötet antager ordningsföreskrifter för området.
 • 27 Vid halvårsmöte skall följande ärenden förekomma:
  1 Mötets öppnande.
  2 Fastställande av dagordning.
  3 Val av ordförande att leda förhandlingarna.
  4 Val av protokollförare.
  5 Val av 2 st. justerare tillika rösträknare.
  6 Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
  7 Fastställande av medlems- och drift/underhållsavgift.
  8 Kort berättelse av sommarens verksamhet.
  9 Övriga ärenden. Skall föranmälas senast en vecka innan halvårsmötet.

Vid halvårsmöte får andra ärenden inte föredragas till avgörande än dem som angivits i kallelsen. På halvårsmöte skall genom styrelsens försorg föras protokoll.

Motionsrätt

 • 28 Motionsrätt tillkommer styrelsen, revisorer och enskilda medlemmar. Förslag och motioner till årsmöte skall skriftligen inges till styrelsen före 1 februari. Över inkomna motioner och förslag skall styrelsen avge yttrande.

Nominering

 • 29 Nominering till förtroendeuppdrag inom föreningen skall ske genom valberedningen, nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast 1 månad innan årsmöte.

  Avsägelser

 • 30 Eventuella avsägelser från förtroendeuppdrag skall vara valberedningen tillhand 2
  månader innan årsmötet.

  Rösträtt och val

 • 31 Alla frågor vid årsmöte avgöres genom enkel majoritet och öppen omröstning, såvida årsmötet inte beslutar annorlunda. Om så begäres skall omröstning och val företas slutet. Vid lika röstetal fäller ordföranden utslaget. Val skall dock, vid lika röstetal, avgöras genom lottning.

Extra möte

 • 32 Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla Mossängens medlemmar till extra möte. Revisorerna skall, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen, med angivande av skälet, påfordra att styrelsen skall utlysa extra möte att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.
  Extra möte skall även av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst hälften av samtliga röstberättigade medlemmar.

Överlåtelse

 • 33 Det åligger kommunen att tillse att byggnader uppförts i enlighet med inlämnade och godkända bygglov. Före överlåtelse av koloni ska medlem och tänkt ny medlem förvissa sig om att uppförda byggnader överensstämmer med godkända bygglov och inlämnade ritningar. Parterna ska gemensamt underteckna handling som styrker att överlåtelsebesiktning skett och att ansvar och skyldigheter för koloniträdgårdslotten och dess byggnader övergår till ny medlem. Intyganandet inlämnas till föreningen vid överlåtelsen.

Föreningens upplösning

 • 34 Beslut om föreningens upplösning skall biträdas av minst 3/4 av medlemmarna och vara fattat på två på varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.
 • 35 Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna användas till att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

Stadgar

 • 36 Ändring av dessa stadgar kan göras endast på ordinarie årsmöte. För att ändringen skall anses godkänd av årsmötet skall minst två tredjedelar av antalet närvarande rösta för ändringen. För att ändringen skall kunna genomföras måste den godkännas av Malmö Stad.

Mossängens Sommarstad
216 23 Malmö

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se