En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

Ordningsregler

Ordningsföreskrifter för Mossängen sommarstad 2021-05-15

Syfte

Enligt arrendeavtal §2 mellan Malmö Stad och Mossängens Sommarstad har föreningen till ändamål att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister och till gagn för sina medlemmar och det allmänna, upprätthålla god ordning inom koloniträdgårdsområdet, ansvara för skötsel och underhåll av för Mossängens medlemmar gemensamma anläggningar samt att stärka samhörighetskänslan mellan föreningsmedlemmarna.

  1. Bygglov, mark lov, rivningslov mm.

Arrendatorn får inte utan föreningens medgivande uppföra byggnader eller företa om- och tillbyggnader på befintliga byggnader.

Byggnadens placering och utformning bestäms av gällande detaljplan respektive områdesbestämmelser. Ritningar jämte tillhörande beskrivningar till nybyggnad eller om- och tillbyggnad skall inges till föreningen och vara av denna godkänd innan bygglov söks eller bygganmälan inlämnas.

  1. Inför överlåtelser av arrendeavtal för koloniträdgårdslott

Kolonist skall kontakta föreningen före försäljning. Överlåtelse av kolonilott/arrendeavtal är för sin giltighet beroende av att köparen beviljas inträde/medlemskap i koloniföreningen. När överlåtelseavtal tecknas med en köpare ska därför avtalet villkoras med att överlåtelsen är giltig först när föreningen har godkänt överlåtelsen och köparen. Kopia av överlåtelseavtal inlämnas till föreningen. Föreningen kallar parterna till föreningslokalen för överlåtelsen. Säljaren betalar överlåtelseavgiften till föreningen. För att ny medlem skall bli godkänd måste personen vara folkbokförd i Malmö kommun. Eventuell hyrd parkeringsplats följer inte med vid överlåtelse av kolonilott.

  1. Trafik i området

Fordonstrafik är tillåten inom området med en hastighet av max 7 km/timmen. Mellan klockan 22.00-06.00 är all motorfordonstrafik i gångarna förbjuden med undantag för utryckningsfordon. Gånggrindarna skall alltid låsas både vid in- och utkörning. Parkering är förbjuden innanför gånggrindarna. 

Parkeringsplatserna är reserverade för enskilda kolonister mellan den 15 april och 15 september. Kolonist skall vara ägare av fordonet och parkeringsavgift betald. Giltig p-dekal skall placeras väl synlig innanför bilens framruta. P-platsen skall hållas fri från ogräs.

Intresse för p-plats lämnas till styrelsen som handlägger kön. Under enstaka perioder då föreningen haft fler parkeringsplatser än som efterfrågats har några kolonister fått korttidshyra på en andra p-plats. En andra p-plats hyrs endast en säsong i taget och berättigar inte till fortsatt hyra. Om det uppstår brist på p-platser så att dessa inte räcker till en p-plats per intresserad kolonist eller att föreningen behöver p-platserna till annat ändamål kommer föreningen inte att fortsätta upplåta två p-platser till samma kolonist. 

  1. Hundstadga i Malmö stad

Kopplings- och upplockningstvång gäller i hela Malmö kommun. Det finns tre hundlatrinkärl i området längs Elinelundsvägen. Djur får inte rastas inom lekplatsområdena.

  1. Störande ljud

Gräsklippning eller annat störande arbete får inte utföras mellan 15 juni och 15 augusti på vardagar före kl. 08.00 och efter kl. 20.00 samt lördagar före kl. 08.00 och efter kl. 15.00 samt hela sön- och helgdagar. Det är inte tillåtet att spela musikanläggning högt eller sent på dygnet.

Underhålls- och nybyggnadsprojekt får inte utföras under tiden 15 juni till 15 augusti. Detta gäller även såg- och slipningsarbeten med el- och motordrivna maskiner. Endast nödvändiga arbeten av akut karaktär får utföras.

  1.  Växtregler

Varje kolonist skall bidra med en välvårdad grönska för att öka trivseln och grannsämjan. Kraftigväxande och höga träd kan skugga grannars mark eller att rötterna växer in på grannens tomt eller i avloppsledningar. Höga träd torkar ut jorden på ett stort område och kan göra det omöjligt för närboende att odla på sin kolonilott. Träd som på grund av sjukdom eller ålder utgör en risk för att falla skall ovillkorligen tas ner. 

Kolonist skall klippa och ansa sina växter så att dessa inte hänger ut över gångar/gemensam plats eller till grannes tomt. I tomtgränsen får växtligheten vara högst 1,8 meter hög. Växt som riskerar bli högre än 4 meter skall planteras minst 2 meter från tomtgräns. Träd inne på tomten får vara max 6 meter höga. Kolonist skall hålla hyrd parkeringsplats och halva gångens bredd utanför kolonin ogräsfri.

  1. Avfall

Inom området finns möjlighet till avfallssortering för att spara miljön. Föreningen betalar tömning av matavfall- och restavfallskärl. Genom att sortera och minska restavfallet minskas föreningens kostnader.

  1. Vatten och avlopp

Mossängen och Elinelund har gemensamt bekostat anläggning av avloppssystem inklusive pumpstationer inom området. Systemet är anslutit till kommunala avloppssystemet. Stopp i avloppet på kolonitomt åtgärdas av kolonist. Vid stopp ute i gången skall styrelsen kontaktas. Avloppet bör inte användas under tiden vattnet är avstängt, dvs 1 november till 31 mars, då risken för stopp i avloppet på tomten är mycket stor. Det är inte tillåtit att borra eller gräva efter eget vatten på tomten.

Vid bevattning med slang och spridare får kolonister med udda stugnummer vattna udda datum och kolonister med jämna stugnummer vattnar jämna datum. Bevattning får endast ske kl. 18-07. Badpooler skall placeras i normal marknivå och får inte rymma mer än 3000 l.

Enligt områdesbestämmelser skall kolonilotten med grönskande mark bevaras. Dagvatten från respektive kolonilott skall omhändertas på den egna kolonilotten. Hårdgjorda ytor får uppta högst 1/10 av kolonilottens yta. Det är inte tillåtit att tillföra dag- och regnvatten till avloppsanläggningen.

  1. Övrigt

Brevlåda skall sitta uppsatt intill gång och stugnummer skall vara synligt från gången. Master, paraboler för Radio, TV och solcellsmontage får nå max 1 meter över taknock. Trädäck får vara högst 30 cm högt över normal marknivå. Bygglov kan i vissa fall krävas. Förfrågan ställs till Stadsbyggnadskontoret i Malmö Stad.

  1. Förverkande

Utöver dessa ordningsföreskrifter skall medlem följa föreningens anvisningar, stadgar, arrendeavtal, Malmö stads områdesbestämmelser och Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp inom koloniområdena Elinelund och Mossängen (ABVA-K) samt att övriga förvaltningshandlingar efterföljs. Underlåtelse att göra rättelse kan leda till uppsägning av arrendeavtalet. (Se Arrendeavtalet §10, 11 och 12)

Mossängens Sommarstad
216 23 Malmö

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se